Életrajzi adatok
P. Dr. Barsi Balázs OFM: Széchenyi díjas ferences szerzetes pap, hitszónok, teológiai tanár.
1946. Január 5-én, Sióagárdon született.
Édesanyja Barsi Erzsébet, édesapja Teixler Ferenc, aki Barsi névre magyarosított.
1960-tól a győri bencés gimnázium diákja. 1964-ben belép Szent Ferenc rendjébe. 1965-től teológiai tanulmányokat folytat, valamint egyetemi hallgató az ELTE-n, ahol magyar – orosz szakos középiskolai tanári diplomát szerez.
1968. szeptember 15-én ünnepélyes örökfogadalmat tesz, majd 1971. augusztus 8-án Cserháti József pécsi megyéspüspök pappá szenteli szülőfalujában, Sióagárdon.
1972-től az esztergomi Temesvári Pelbárt ferences gimnázium tanára és kollégiumi nevelője. 1974-től definitor (rendi tanácsos), majd 1975-től tanári munkája mellett – kétéves megszakítással – több mint húsz esztendőn át novíciusmagiszter . 1980-tól két éven át biblikus tanulmányokat folytat a strasbourgi egyetemen. Itt írja francia nyelvű doktori értekezését a gazdag ifjúról szóló evangéliumi történet exegéziséből. 1982-ben biblikumból doktorál. 1982-től korábbi megbízatásai mellett főiskolai tanárként biblikus tárgyakat és liturgikát tanít a Ferences Hittudományi Főiskolán, valamint a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia levelező tagozatán.
1992-ben Szécsénybe vele költözik át Esztergomból a noviciátus, ahol házfőnöki feladattal is megbízzák.
1991-ben megkezdi mind a mai napig tartó adventi és nagyböjti konferenciabeszéd-sorozatát a pesti ferences templomban, a Ferenciek terén.
1995-től a Zeneakadémia óraadó tanáraként liturgikát oktat az egyházzenész hallgatóknak.
1997-ben Sümegre helyezik, ahol lelkigyakorlatos központot hoz létre.
2006-tól a Mariana provincia definitora, házfőnök és templomigazgató.
2005-től egy éven át, a két magyarországi ferences rendtartomány egyesítéséig a Szűz Máriáról Nevezett Ferences Rendtartomány provinciálisa.
2006-ban provinciálisként megáldja az ország első Newman-templomát, melyet a Sümegcsehi szőlőhegyén építtetett.
2021.júliusáig a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója, a sümegcsehi Newman-templom és emlékmű gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor.
2021-től pedig a Szécsényi Ferences Templom és Rendház lakója.


Díjak és elismerések
Sióagárd díszpolgára (2005)
Sümeg díszpolgára (2011)
Veszprém megye Érdemrendje (2011)
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2012)
A Magyar Érdemrend középkeresztje (2016)
Fraknói Vilmos-díj (2017)
Márton Áron-emlékérem (2018)
Széchenyi-díj (2019)
Magyar Örökség díj (2022)


Művei, kiadványai, könyvei
1999-ig
 • Étkezési imák. Asztali áldások családoknak, szemináriumoknak, szerzetesközösségeknek, lelkigyakorlatos házaknak; összegyűjt., szerk. Barsi Balázs, Hegedüs Kolos; Szent István Társulat, Bp., 1991
 • Vade mecum franciscanum; összeáll. Barsi Balázs; Novi Sad–Ferences Rendház, Agapé–Esztergom, 1991
 • Barsi Balázs–Gál Ferenc: Hozsannától allelujáig. Bevezetés a nagyhét misztériumaiba; Márton Áron, Bp., 1992
 • Úrjövet. Adventi gondolatok; Márton Áron, Bp., 1992
 • Adventtől pünkösdig. Konferenciabeszédek a pesti ferenceseknél az 1994-es egyházi évben; EFO, Bp., 1994
 • Bosco Szent János; EFO, Bp., 1995 (Az életszentség mesterei)
 • Négy adventi gyertyagyújtás; összeáll. Barsi Balázs; Agapé, Szeged, 1996
 • A szeretet misztériuma. Elmélkedések az Énekek énekéről; EFO, Bp., 1996
 • Pétery Balázs–Barsi Balázs: Világ világossága; Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány, Bp., 1996
 • Krisztus békéje. Naplótöredékek egy ferences kolostorból; Barsi Balázs, Szécsény, 1996
 • Az egyszülött fiú. Elmélkedések Jézus életéről; EFO, Bp., 1997
 • A Bárány menyegzője. Elmélkedések a Jelenések könyvéről; EFO, Bp., 1997
 • Théophile Desbonnets: Szent Ferenc nyomában. Assisi lelki útikalauz Barsi Balázs OFM fordításában (Assise et les ermitages sur les pas de Saint François); magyar szöveggond., függelék Telek Péter-Pál; EFO, Bp., 1998
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; EFO, Bp., 1998
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; EFO, Bp., 1998
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Mélység a mélységet. Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára; Jel, Bp., 1999
 • A teremtő lélek. Elmélkedések a Szentlélekről; EFO, Bp., 1999
 • A megkísértés misztériuma. Mk 1,12–13; 3. kiad.; Márton Áron, Bp., 1999


2000–2009
 • Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal; ill. Xantus Géza; Új Ember, Bp., 2000
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; Alfadat-press, Tatabánya, 2000–
 • 1. Szent idők. Advent, karácsony, nagyböjt, húsvét; 2000
 • 2. Évközi idő I-XII. hét; 2000
 • 2/A. 2000. január 10–március 7.; 2000
 • 3. Évközi idő XIII-XXIII. hét; 2001
 • 4. Évközi idő XXIV-XXXIV. hét; 2002
 • John Henry Newman; Vágó Lajos Gábor, Oroszlány, 2001 (Az életszentség mesterei)
 • Az irgalmas Atya. Elmélkedések a mennyei Atyáról; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2001
 • Barsi Balázs–Dobszay László: "Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe". Hitünk misztériumai a nagyheti liturgiában; Márton Áron, Bp., 2001 (Fons et culmen)
 • Krisztus, a mi reménységünk; Barsi Balázs, Sümeg, 2002
 • Barsi Balázs–Földváry Miklós István: "Belépek Isten oltárához". Bevezetés a templom misztériumába; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2003 (Fons et culmen)
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; 2. jav. kiad.; Vágó Lajos Gábor, Sümeg, 2003
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; 2. jav. kiad.; VLG, Sümeg, 2003
 • A szent liturgia. Barsi Balázs fordításában; 2. jav. kiad.; Szent Gellért, Bp., 2004
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; Barsi Balázs, Sümeg, 2004
 • "Neked adom az élet koronáját". A Jelenések könyvének magyarázata; Barsi Balázs, Sümeg, 2005
 • Az életszentség titka. Elmélkedések; Barsi Balázs, Sümeg, 2006
 • Jézus pere; Barsi Balázs, Sümeg, 2008
 • És az Ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról; Barsi Balázs, Sümeg, 2008
 • "Énekemmé lettek igazságaid". Telek Péter-Pál beszélgetőkönyve; Telek Péter-Pál, Sümeg–Kecskemét, 2009
 • Nagyhét. Segédkönyv és szöveggyűjtemény "A liturgikus év" c. tantárgyhoz; 2. átdolg. kiad.; Barsi Balázs, Tatabánya, 2009


2010–től napjainkig
 • Hét szó a kereszten. Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai; szerk. Frenyó Zoltán; Szent Gellért Kiadó, Bp., 2010
 • "Jó fény, vezess!". Boldog John Henry Newmann lelkisége; Newman Központ, Bp., 2010
 • Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata; 3. jav. kiad.;Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2010
 • Krisztus békéje egy ferences novíciusmester naplójából; bőv., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2010
 • Boldog John Henry Newman templom Sümegcsehi; ill. Udvardi Erzsébet képei, ford. Somogyi György; Patrióták a Közjóért Egyesület, Bp., 2010
 • És az ige testté lőn. Elmélkedések és imádságok karácsony misztériumáról; 3. jav. kiad.; Telek, Kecskemét, 2011
 • 13 kérdés a liturgiáról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • 13 kérdés a végső napokról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • Mily kedvesek hajlékaid. Bevezetés a templom misztériumába; Telek, Kecskemét, 2011
 • Ádám és Éva; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya a Biblia szentjeiről)
 • 13 kérdés a családról; Telek András, Kecskemét, 2011 (Balázs atya válaszol)
 • Az irgalmasság misztériuma. Elmélkedések a Lk 15,11–32 alapján; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata; 3. jav. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Húsvéti stációk. Találkozások a Feltámadottal; ill. Xantus Géza; Új Ember, Bp., 2011
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; 2. bőv., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • A lélek ajándékai; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2011
 • Beszédes képek; Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom, 2012
 • Jézus 33 szava; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2012
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2012–
 • 2013/1. Advent 1. vasárnapjától Úrnapjáig; 2012
 • 2013/2. Évközi 9-34. hét; 2013
 • 3. Szentírási elmélkedések az évközi idő minden napjára; aktualizált kiad.; 2014
 • Barsi Balázs–Keppel Márton: Szombat esti elmélkedések; Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom, 2012
 • 13 kérdés a gyónásról; Telek , Kecskemét, 2013 (Balázs atya válaszol)
 • És az ige testté lőn. Elmélkedések a karácsony misztériumáról; 4. átdolg. kiad.; Telek András, Kecskemét, 2013
 • Hét szó a kereszten. Bábel Balázs, Kerényi Lajos, Jelenits István, Barsi Balázs, Czakó Gábor, Frenyó Zoltán, Prohászka Ottokár írásai; 2. jav. kiad.; szerk. Frenyó Zoltán; Szent Gellért Kiadó, Bp., 2013
 • A liturgikus év; 3. kiad.; Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport–Magyar Egyházzenei Társaság, Bp., 2013 (Egyházzenei füzetek I. sorozat. Tankönyvek)
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Jézus, világ megváltója. Elmélkedések és imádságok nagyböjt idejére; Telek András, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Krisztus, virágunk, szép termő águnk. Elmélkedések és imádságok a húsvéti időre; Telek András, Kecskemét, 2014
 • Názáret iskolája. Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről; 4. jav. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • "Neked adom az élet koronáját". A Jelenések könyvének magyarázata; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel! Elmélkedések és imádságok adventre és karácsonyra; 2. jav., átdolg. kiad.; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • "Szerelmes szellők suttogása". A lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint; 2. jav. kiad.; Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék, 2014 (A Kármel látóhatára)
 • Újjáteremtő lélek; Telek Péter-Pál, Kecskemét, 2014
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Új magasság és mélység 1–2. Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára; BB Librifer, Kecskemét, 2016–2017
 • "Most megmarad e három". Elmélkedések a három isteni erényről; Szt. Gellért, Bp., 2018.
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Itt az alkalmas, szent idő. Szentírási elmélkedések nagyböjt napjaira; Szt. Gellért, Bp., 2019
 • Gyermek született nékünk! (Iz 9,5). Elmélkedések és imádságok a megtestesülés misztériumáról; Szt. Gellért, Bp., 2019
 • Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Adventben élünk. Szentírási elmélkedések az adventi és karácsonyi idő minden napjára; Szt. Gellért, Bp., 2019
 • "Szólj, Uram...". Szentírási elmélkedések minden napra a görögkatolikus olvasmányrend szerint, 1-4.; Görögkatolikus Metropólia, Debrecen, 2019
 • Nem vétkeztem a világosság ellen. Szent John Henry Newman üzenete a XXI. század embere számára; Newman Központ–Szt. Gellért, Bp., 2020
 • A szentek útja a szeretet útja. Gondolatok az esztendő minden napjára; Szt. Gellért, Bp., 2020
 • Aranymisés áldással; szöveggond. Hidász Ferenc, közrem. Alpek Gergely; Sümegi Ferences Rendház, Sümeg, 2021
 • Forrástól az óceánig – sodrásba kerülve- Kiadó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Budapest, 2021


Fordítások
 • Éloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége (Agapé, Újvidék, 1987)
 • A Szent liturgia -Írta egy bencés szerzetes (Szt. Gellért, )
 • Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei (Szt. István, Bp, 1991)
 • Michel Hubaut: Krisztus a mi boldogságunk – Imádkozni tanulunk Assisi Szent Ferenctől és Szent Klárától (Agapé, Újvidék, 1991)
 • Roger Poudrier: A megváltott lét öröme (Agapé, Újvidék, 1992)
 • Éloi Leclerc: Assisi Szent Ferenc -Visszatérés az Evangéliumhoz (Agapé-Szeged, 1993)
 • Théophile Desbonnets OFM: Szent Ferenc nyomában – Assisi úti kalauz (EFO, Százhalombatta, 1998)
 • Robert Sarah és Nicolat Diat: Isten vagy semmi – Beszélgetés a hitről (Szt. István, Bp. 2015)
 • Robert Sarah és Nicolas Diat: A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben (Szt. István, Bp, 2018)
 • Robert Sarah és Nicolat Diat: Esteledik, a nap már lemenőben (Szt. István, Bp, 2019)
 • Robert Sarah és XVI. Benedek: Szívünk mélyéből (Szt. István, Bp, 2020)
 • Robert Sarah: Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket! (Szt. István, Bp, 2021)
 • Robert Sarah: Mindörökké (Szt. István, Bp, 2022)


A Barsi Balázs OFM Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy vedd fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Barsi Balázs OFM Csapata